a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

ВЪПРОС: „ПОДАДОХ ГФО В СРОК, НО ИМАМ ОТКАЗ! КАКВО ДА ПРАВЯ?“

Венета Манолова > Безплатни материали  > ВЪПРОС: „ПОДАДОХ ГФО В СРОК, НО ИМАМ ОТКАЗ! КАКВО ДА ПРАВЯ?“

ВЪПРОС: „ПОДАДОХ ГФО В СРОК, НО ИМАМ ОТКАЗ! КАКВО ДА ПРАВЯ?“

a

До тази година срокът за подаване на ГФО беше до 30-ти юни, но поради обявеното извънредно положение, срокът за 2020г. беше удължен до 30-ти септември.
ВАЖНО: Предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019г., трябваше в срок до 30-ти юни 2020г. да подадат декларация за липса на дейност в Търговския Регистър. Ако не са го направили, те също за задължени да подадат ГФО в срок до 30.09.2020г.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ: Едноличните търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период (в случая 2019г.) НЕ СА ДЛЪЖНИ да подават декларация за това, като за тях отпада и задължението за обявяване на годишен финансов отчет.

1. КАКВИ СА САНКЦИИТЕ АКО НЕ СЪМ ПОДАЛ ГФО В СРОК?
Съгласно Закона за счетоводството:
1/ Който е задължен и НЕ СЪСТАВИ финансов отчет и/или годишни доклади, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

2/ Който е задължен и НЕ ПУБЛИКУВА финансов отчет в обявените срокове, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от НЕТНИТЕ приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
ВАЖНО: При повторно нарушение, се налага глоба или имуществена санкция в ДВОЕН размер.
Законът счита за „ПОВТОРНО“ нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

Съгласно Закона за Търговския регистър:
Лице, което е задължено, но НЕ ЗАЯВИ за вписване или НЕ ПРЕДСТАВИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ акт в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице НЕ ЗАЯВИ за вписване или НЕ ПРЕДСТАВИ актовете в определения срок, то се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. ВСЕКИ МЕСЕЦ до извършване на действията.

2. КАКВО ДА НАПРАВЯ АКО ИМАМ ОТКАЗ?
1/ В случай, че сте подали ГФО в срок, но имате постановен ОТКАЗ, законът Ви дава възможност да подадете НОВО заявление с отстранени нередовности и пречки за вписването.
ВАЖНО: При подаване на ново заявление след постановен отказ в рамките на СРОКА ЗА ОБЖАЛВАНЕ на отказа се счита, че срокът за заявяване е СПАЗЕН.
2/ При постановен отказ, Законът Ви дава възможност да ОБЖАЛВАТЕ пред съответния Окръжен съд, чието решение НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В съдебната практика са изключително често срещани случаите, в които ОТКАЗ за публикуване на ГФО се постановява няколко ГОДИНИ след входиране на документите. В този случай, съдът проверява дали са изпълнени изискванията на закона, дали отказът е мотивиран, дали на заявителя е дадена възможност да изпълни указанията на длъжностното лице, дали са представени изискуемите документи и дали е спазен законоустановеният срок.
Ако Съдът установи, че ОТКАЗЪТ е неправомерен, той може да го ОТМЕНИ и да укаже на Агенция по вписванията да извърши исканото от страната обявяване на акта, което от своя страна, ще се счита за публикуван ГФО в срок.

3. КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ДОКУМЕНТИТЕ?
Законът изрично изброява лицата, имащи право да извършват вписване, заличаване и обявяване на актове в Търговския регистър.
Съгласно чл. 15, ал. 1, т.4 от ЗТРРЮЛНЦ, документите могат да бъдат подадени от адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.
Текстът е съставен с информативна цел без да цели изчерпателност.
За повече информация и съдействие, можете да се свържете с мен на тел. 0883388011, e-mail: venetta.manolova@gmail.com или на място в кантората на адрес: гр. Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 6.

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0