a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

Общи условия

Венета Манолова > Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПРАВНИ УСЛУГИ

 

 1. СТРАНИ:

Настоящият документ урежда правните отношения, които възникват между:

 1. Адвокат ВЕНЕТА СТЕФАНОВА МАНОЛОВА – ДРАГАНОВА, вписана с личен номер: 1000027988, в Адвокатска колегия – гр. Сливен и булстат: BG8608045815, с адрес на кантората: гр. Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 6, наричана по-долу за краткост „АДВОКАТ

И

 1. Всяко лице, използващо платформата за онлайн правни услуги, предлагани чрез интерфейса за онлайн поръчки, находящ се на домейн: www.venetamanolova.com, нарично по-долу за краткост „КЛИЕНТ“.

 

 1. ОБХВАТ:
 2. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на всички правни услуги, които клиентът може да поръча посредством интерфейса на платформата на www.venetamanolova.com .
 3. Общите условия не се отнасят до правни услуги, които не се поръчват посредством интерфейса на уебсайта www.venetamanolova.com

 

III. ТЕРМИНИ:

 1. Договор за онлайн правна услуга“ между Адвоката и Клиента се сключва чрез приемане на настоящите Общи условия от Клиента и се счита за приравнен на договор за правна помощ по смисъла на Закона за адвокатурата.
 2. Онлайн поръчка“ е акт, с който Клиентът възлага на Адвоката конкретна правна услуга чрез интерфейса на платформата, находящ се на: www.venetamanolova.com
 3. Правна услуга“ – услугите, предоставяни от Адвоката, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Приложим за тях е Законът за адвокатурата.

 

 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ
 2. Настоящите Общи условия, уреждащи договорните отношения между Адвоката и Клиента, се сключват в съответствие с изискванията на EU GDPR 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО), при спазване на принципите и правилата на GDPR за защита на данните законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.
 3. Адвокатът има право да събира и използва информация относно Клиентите при извършената от тях поръчка с цел да бъдат надлежно идентифицирани, в това число, но не само: име, фамилия, имейл адрес, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при попълване на формата за контакт. Информацията включва и всяка друга информация, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Адвоката.
 4. Адвокатът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 5. Адвокатът събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Клиенти (безплатни или платени).
 6. Адвокатът има право да споделя посочените данните със свои партньори – адвокати и трети лица, когато това е необходимо за изпълнение на договора с Клиента.
 7. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.
 8. Чрез натискане на виртуалния бутон “Поръчай” или бутон с еквивалентно наименование за поръчване на услуга, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което прави поръчка за конкретна правна услуга и декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Адвоката, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Адвокатът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Адвоката по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
 9. При извършване на поръчка Клиентът се задължава да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма данни.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА СПОРЕД ВИДА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ:
 2. Видовете услуги, които Адвокатът предоставя са неизчерпателно изброени в сайта, но най-общо се разпределят в следните групи:

а/ Еднократни поръчки с фиксирано заплащане – в това число, но не само: консултации, изготвяне на документи, договори, правни анализи и др., чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност;

б/ Почасово правно обслужване – след предварително договаряне между страните;

в/ Правна помощ  по процесуални дейности, представителство в институции и водене на преговори;

г/ Абонаментно правно обслужване – след предварително договаряне на база предполагаем и реален обем от работата.

 1. Всеки договор за правна услуга, извън посочените в т.ч, буква „а“, е предмет на индивидуално договаряне между Клиента и Адвоката. Преговорите се извършват чрез интерфейса за поръчки, както и чрез всякакви други средства за комуникация, включително телефон и имейл.
 2. Когато предмет на договора е правна консултация, същият се счита сключен в момента, в който клиентът заплати дължимото за същата възнаграждение, посочено в платформата за онлайн поръчки или договорено индивидуално между Клиента и Адвоката.
 3. Предоставянето на онлайн консултации следва да се тълкува като консултантски правни услуги. В тях не се включва процесуално представителство, подготовка на документ с правно значение или друг вид правно съдействие, различно от консултация по предварително зададен казус на клиента.
 4. В случай, че след извършване на правната консултация по т.1, буква „а“, Клиентът сключи последващ договор за правна услуга, стойността на първоначалната консултантска услуга, заплатена от клиента, се приспада от цената на правната услуга, предмет на договора.
 5. В случай че Клиентът се откаже от сключването на последващ договор за услуга, той няма право да изисква връщане на платеното за първоначалната консултация.

VI.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 1. Цените на предлаганите услуги подлежат на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай спрямо сложността на предлаганата услуга и необходимото време за изпълнението ѝ при съобразяване с минималните възнаграждения съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
 2. Услугите по т.1, буква „а“ от раздел V, са посочени в сайта с фиксирана цена, в български лева, посочена за извършване на конкретна онлайн правна услуга, без начислен ДДС, съгласно условията на § 2а от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.
 3. В случай, че Клиентът поиска извършването на допълнителни услуги извън обхвата на поръчаните такива, той се задължава да извърши доплащане, съгласно договореното с Адвоката.
 4. За предоставяне на допълнителни услуги, или такива, които подлежат на индивидуално договаряне между страните, Адвокатът отправя индивидуална оферта на Клиента.
 5. Клиентът заплаща цената на поръчаните услуги чрез платформата за поръчки след като избере съответния доставчик на платежни услуги от предоставените възможности, а именно: плащане чрез виртуален ПОС терминал или по банков път по банкова сметка, посочена от Адвоката.
 • След маркиране на всички услуги, които Клиентът желае да закупи, те се добавят автоматично към виртуалната „Количка“ ;
 • За финализиране на поръчката е необходимо да бъдат изпълнени етапите на процеса на пазаруване, чрез попълване и проверка на исканата информация.
 • По време на процеса на покупката, преди плащането, Клиентът има възможност да променя елементи от своята поръчка.
 1. При извършване на плащане клиентът ще бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на доставчика на платежни услуги.
 2. Заплащането на услугите е необходимо условие за влизане в сила на договора за съответната услуга.
 3. При необходимост от възстановяване на плащането от Адвоката на Клиента, преводът се извършва без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Адвокатът е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора, съгласно условията на Раздел VII от настоящите Общи условия.
 4. Възстановяването на плащането от Адвоката се извършва като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция.
 5. Адвокатът не съхранява данни на банковите карти, с които се извършват плащанията.

 

VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И РЕКЛАМАЦИЯ

 1. Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Клиента, освен ако изпълнението на същата не е започнало към момента на отказа.
 2. За започване на изпълнение на услуга по т.1, се счита моментът, в който Адвокатът е потвърдил приемането на поръчката чрез изпращане на нарочен имейл до Клиента.
 3. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Адвоката недвусмислено за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: номер на поръчката, съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.
 4. За упражняване правото на отказ Клиентът следва да изпрати писмено волеизявление за отказ до Адвоката – по електронен път чрез имейл или на хартиен носител, адресирано до адреса на кантората.
 5. Когато във връзка с изпълнението по договора Адвокатът е направил разноски и Клиентът се откаже от договора, Адвокатът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 6. Клиентът няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са услуги, за които услугата е предоставена напълно или изпълнението й е започнало след потвърждението, дадено от Адвоката.
 7. Когато отказът от договора е основателен, Адвокатът възстановява на Клиента заплатената от него цена.
 8. Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.
 9. Адвокатът има право да откаже изпълнението на поръчаната услуга, в случай, че:

а/ Клиентът не предостави изискуемите за изпълнение на услугата документи и информация;

б/ В случай, че изпълнението на услугата е извън неговата компетенция;

в/ В случай, че поради независещи от него причини, не може да извърши услугата в разумни срокове.

В тези случаи Адвокатът се задължава да възстанови на Клиента извършеното от последния плащане, съгласно условията на т.5.

 1. Клиентът отговаря пред Адвоката, когато с действията или бездействията си причини вреди на Адвоката. Обезщетение се дължи както за причинени вреди, така и за пропуснати ползи.

 

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА:

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Адвоката (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат на Адвоката. Същите не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство от трети лица, в качеството им на посетители на уебсайта или клиенти по смисъла на настоящите Общи условия.
 2. Копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите, предоставени от Адвоката, дават право на последния да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 3. Потребител / Клиент няма право да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, предоставени от Адвоката или чрез неговия уебсайт, освен при наличие на изрично съгласие от Адвоката.

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 2. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 3. Страните се съгласяват, че в хода на действие на договора, Адвокатът има право да преупълномощава други адвокати с цел изпълнение на ангажиментите, поети с договора за услуга. Клиентът няма ангажимент към адвокатите, ангажирани от Адвоката, освен при наличие на изрична писмена уговорка между Клиента и Адвоката.
 4. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и закона, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Адвоката или прекратяване поддръжката на уебсайта му, в които случаи всяка от страните следва да изпълни поетите до момента задължения.
 5. Адвокатът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в настоящите общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.
 6. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми Адвоката в срок от 14-дни от получаването на съобщението по т.4.
 7. В случай, че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При наличие на несъответствие, неточност или разминаване в клаузите на български и на английски език, СТРАНИТЕ приемат, че с приоритет се зачита текстът на български език. При непостигане на споразумение, споровете ще се разрешават по съдебен ред, съобразно разпоредбите на българското законодателство.

 1. Всички уведомления, споразумения и договорки между страните се извършват в писмен вид. При едностранни уведомления и предизвестия, последните се изпращат на адресите на страните.

 

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0