a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

За мен

Адвокат Венета Манолова - Драганова

„Здравейте! Казвам се Венета.

Определям себе си като „правен превенционист“ и „производител на документи“.

Помагам на хората да живеят сигурно и спокойно като очертавам тяхната персонализирана правна рамка, преди проблемът да е възникнал. Всеки от нас има такава – нашата правна крепост, в която сме защитени чрез своите права. Извън нея започват нашите задължения и правата на другите.

Независимо дали сте директор на мултинационална компания или домакиня, отдадена на семейството – всеки от Вас е обвързан с правни регулации, които е длъжен да спазва. Вярвам, че правната превенция е като профилактичния преглед – спасява бизнеси и животи.

Всеки мой ден започва с максимата: „Добрите адвокати печелят дела, а най-добрите – ги предотвратяват“ … и се стремя да бъда от вторите.“

Адвокат Венета Манолова – Драганова е член на Сливенска адвокатска колегия.

Възпитаник е на Гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ – гр. Сливен, профил: английски и испански език.

През 2011г. завършва специалност право в Юридическия факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Стажант – юрист е в Окръжен съд – гр. Сливен.

През 2013г. получава удостоверение за юридическа правоспособност от Министерство на правосъдието.

От 2014г. е дипломиран медиатор, а през 2019г. е вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Защитила е специализации в областта на Бизнес медиацията и Семейната медиация съгласно изискванията на Закона за медиацията.

Създател, автор и редактор в „Правометър“ https://www.facebook.com/pravometar/ – онлайн пространство за безплатна правна информация по актуални теми, поднесена на достъпен и разбираем език.

Самостоятелна адвокатска практика започва през 2020 г,. следвайки естествения кариерен път, след повече от 8 години на различни отговорни позиции в корпоративния сектор.

Повече за професионалния й път, може да намерите тук: https://bg.linkedin.com/in/veneta-manolova-draganova-74055b127

Професионалната експертиза на адвокат Венета Манолова – Драганова включва задълбочени практически познания в областта на:

търговско право – цялостно административно – правно управление на корпорации и бизнеси – договорни отношения, кредитиране, управление на собствеността, финансови инструменти, преобразуване, представителство пред трети лица и институции, съдействие при водене на преговори;

фирмено право – определяне на подходящата правна форма за съответния бизнес, цялостно представителство пред Търговски регистър към Агенция по вписванията – водене на регистърни производства по вписване, обявяване и заличаване на обстоятелства, търговско представителство, капитал, непарични вноски, особености при сделките с търговско предприятие, дружествени дялове, акции, преобразуване и др.

вещно право – цялостно управление на недвижими имоти – строителство, покупко-продажба, дарение, наем, аренда, възбрана, право на собственост – държавна и общинска, отчуждаване, реституция, съсобственост, защита на правото на собственост, прекратяване на съсобственост – делба (доброволна / съдебна) и др.

договорно право – цялостно консултиране при тълкуване на вече сключени договори – трудови, граждански, търговски; съдействие при водене на преговори при сключване на договори; изготвяне на всички видове договори; правен анализ и изготвяне на подходящите документи, обезпечаващи правилното функциониране на съответната дейност;

семейно право – правна регулация при сключване на брак, имуществени отношения, родителски права и режим на лични отношения при развод / фактическа раздяла; издръжка; защита от домашно насилие и др.

наследствено право – имуществени отношения между наследниците; приемане и отказ от наследство; право на собственост; дялове при наследяване; прекратяване на съсобствеността чрез делба – договорна / съдебна; особености при неподеляем имот; уравняване на дялове и др.

административно право – изготвяне на задълбочени правни анализи относно особеностите на всички видове лицензионни и разрешителни режими; представителство пред държавни и общински органи и институции; снабдяване с документация; обжалване на административни актове; наказателни постановления; обжалване на мълчалив отказ; процесуално представителство по производства, водени по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията – представителство по процедурите по одобряване на подробен устройствен план, издаване на виза за проектиране, разрешение за строителство, въвеждане в експлоатация; представителство по Закона за защита на конкуренцията (включително и в производства по жалби пред КЗК за нелоялна конкуренция), Закон за централния регистър по особените залози, Закон за административните нарушения и наказания и др.

Клиентите за мен

„Добрите адвокати печелят дела, а най-добрите – ги предотвратяват“ - Адвокат Венета Манолова - Драганова