a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

Политика на поверителност

Венета Манолова > Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

При използване на уебсайта www.venetamanolova.com Вашите лични данни се обработват от адвокат ВЕНЕТА СТЕФАНОВА МАНОЛОВА – ДРАГАНОВА, вписана с личен номер: 1000027988, в Адвокатска колегия – гр. Сливен и булстат: BG8608045815, с адрес на кантората: гр. Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 6, за целите на предоставяне на правни услуги, които клиентът може да поръча посредством интерфейса на платформата на www.venetamanolova.com, съгласно изискванията на българското и европейско законодателство.

 

 1. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Личните данни на Клиента се обработват въз основа на:

а/ Сключен между Адвоката и Клиента договор за онлайн правна услуга, който договор се счита за приравнен на договор за правна помощ по смисъла на Закона за адвокатурата.

б/ Изискванията на Закона за адвокатурата, Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, Закона за защита на конкуренцията, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за счетоводството, Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, както и всички нормативни актове, регулиращи националното и европейско законодателство.

в/ Изричното съгласие на Клиента, изразено чрез доброволно и информирано предоставяне на личните си данни и посредством приемане на Общите условия, публикувани в сайта: www.venetamanolova.com.

 

 1. ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪС СЛЕДНАТА ЦЕЛ:

Адвокатът обработва личните данни на Клиента с цел предоставяне на заявената от Клиента правна услуга.

За предоставяне на съответната правна услуга, за Адвокатът е необходимо:

а/ Да установи самоличността на Клиента;

б/ Да управлява и изпълни заявените от Клиента поръчки и услуги;

в/ Да оформи и изпрати индивидуална оферта за правна помощ, когато това е необходимо;

г/ Да оформи и изпрати потвърждение за извършено плащане;

д/ Да запази и проследи проведената с Клиента кореспонденция във връзка с направена поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

е/ Да уведоми и информира Клиента при промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнение на услугата и/или Общите условия за предоставяне на онлайн правни услуги.

ж/ С цел предоставяне на актуална правна информация чрез средствата на директния маркетинг (чрез имейл).

 

III. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ АДВОКАТА:

а/ Лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;

б/ Данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, номер на лична карта;

в/ Електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; обратна връзка от Клиента;

г/ Всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;

д/ Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;

е/ Други лични данни, предоставени от Клиента или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с Адвоката и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ за упълномощаване; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница ни или друга подобна услуга);

 

*Обработката на посочените лични данни от Адвоката се явява задължителна, за целите на договора за правна помощ и изпълнението му.

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА:

Личните данни на клиента могат да бъдат предоставени на трети лица, единствено с цел качествено и комплексно обслужване по договора за правна помощ;

Лични данни се предоставят на следните категории получатели (администратори на лични данни):

а/ Пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;

б/ Адвокати, вписани съгласно Закона за адвокатурата;

в/ Банки за обслужване на плащанията;

г/ Лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на Адвоката лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

д/ На съответните компетентни държавни органи, физически или юридически лице, когато това задължение е предвидено по закон.

 

*Данните, събрани на това основание се съхраняват за срок от 5 години след прекратяване на договорното отношение с Клиента.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

 

 1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

В изпълнение на законовите регулации на националното и европейско законодателство, Адвокатът в определени хипотези е задължен да обработва личните данни на Клиента.

а/ Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;

б/ Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

в/ Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

г/ Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

д/ Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

е/ Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

 

*Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, се изтриват след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

 

 1. ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ОТ КЛИЕНТА:

Личните данни на Клиента се обработват след доброволното им предоставяне и декларирано изрично, и недвусмислено съгласие за обработването им.

Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време – за целта е необходимо Клиентът да изпрати електронно съобщение (имейл) до Адвоката, на посочените в сайта контакти, като изрази своите конкретни искания по отношение на:

а/ Достъп до лични данни;

б/ Оттегляне на съгласие;

в/ Актуализация на данни;

г/ Заличаване на данни;

 

* На основание предоставеното от Клиента съгласие, Адвокатът обработва предоставения имейл и друга информация, за която изрично е дадено съгласие. Данните, събрани на това основание, се изтриват при искане от страна на Клиента или 2 години след първоначалното им събиране.

 

VII. АНОНИМИЗАЦИЯ И ПСЕВДОНИМИЗАЦИЯ:

Част от личните данни се обработват за статически цели и анализи. В тези анализи резултатите са обобщаващи, а данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Следователно, личните данни, предоставени от Клиента, могат да бъдат анонимизирани – което в своята същност е алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА:

За изпълнение на част от предоставяните от Адвоката услуги, се налага обработването на лични данни, предоставени от трети лица, в това число, но не само:

а/ Данни от социални мрежи като Фейсбук – данни за потребителския профил;

б/ Данни от Партньори – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие;

в/ Данни от Потребители / Клиенти – предоставяне на данни за страни по договор, съдружници, контрагенти, партньори и др.

 

* За целите на предоставянето на съответната правна услуга, личните данни, предоставени от трети лица, трябва да са удостоверени със съответния документи (договор, фактура, декларация, извлечение от публичен регистър, удостоверение или др.).

 

 1. ПРАВА НА КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ:
 2. 1. Право на достъп:

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • Копие от личните данни, които са в процес на обработване;
 • Целите на обработване;
 • Категориите обработвани лични данни;
 • Получатели или категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни или поне критериите, използвани за определянето на този срок;
 • Всякаква налична информация за източника на лични данни, които не са събрани директно от Вас, ако има такива данни.

 

* Можете да упражните своето право на достъп, за да разберете какви данни се съхраняват за Вас и как се използват, като използвате формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.venetamanolova.com

 

Необходимо е да посочете следното:

 • За кои данни искате да получите информация или дали искате да получите достъп до всички ваши лични данни, които съхраняваме и обработваме за вас
 • Вашето име и данни за контакт;
 • Дали имате нужда данните да ви бъдат предоставени в определен формат.

 

ВАЖНО: Заявката за достъп може да бъде отказана, ако данните Ви съдържат информация за друго лице, освен в случаите, в които другото лице се е съгласило с разкриването на тези данни, или е в рамките на допутимото да Ви предоставим тази информация без съгласието на третото лице.

Ще предоставим исканата информация в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

 

9.2. Право на коригиране:

Във всеки момент Вие имате правото да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с Вас.

Ако искате да упражните това Ваше право, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.venetamanolova.com, и ни уведомете какво смятате за неточно и как искате да бъде променено, както и Вашето име и данни за контакт.

След като получим молбата Ви, ще проучим проблема и ще го коригираме или ще Ви информираме защо смятаме, че данните са точни. Можем също така да откажем упражняването на това право на основание, че искането Ви е „явно неоснователно или прекомерно“, което означава, че ще изисква количество ресурси, което е непропорционално голямо спрямо потенциалните рискове или е финансово непосилно за нас.

 

Ако молбата Ви е оправдана, ще коригираме Вашите данни в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните. В някои случаи може да се наложи допълнително време за проучване, но не повече от два месеца – в тези случаи ще ви уведомим за забавянето спрямо първоначалния едномесечен период.

 

*Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

 

9.3. Право на изтриване („забравяне“):

В някои случаи Вие имате правото да поискате от нас да изтрием свързаните с Вас лични данни. Ние ще отговорим на всяка такава заявка и ще изтрием без ненужно забавяне личните данни в случаите, когато:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Оттеглили сте своето съгласие за обработването на данните, които се обработват на основание съгласие или изрично съгласие;
 • Отправили сте възражение срещу обработването на лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Отправили сте възражение срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, което включва следните случаи: изпращане на актуална правна информация (за заявили услугата потребители), изпращане на информационен бюлетин (за заявили услугата потребители).
 • Смятате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Смятате, че за нас съществува правно задължение да изтрием дадени лични данни, което произтича от правото на Европейския съюз или правото на Република България.

Ако искате да упражните това ваше право, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.venetamanolova.com., и ни посочите кои категории лични данни искате да бъдат изтрити и причината, поради която смятате, че има основание информацията да бъде изтрита, както и вашето име и данни за контакт.

Ако заявката Ви отговаря на описаните по-горе хипотези, ще изтрием Вашите данни.

 

Можем да откажем да изтрием Вашите данни на едно от основанията в член 17, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните, а именно, ако Вашите данни са необходими във връзка със:

 • свобода на изразяване и информация;
 • правно задължение да съхраняваме данните Ви;
 • общественото здраве;
 • установяване, упражняване или защита при правни искове;
 • когато изтриването на вашите данни ще навреди на научни или исторически изследвания или на архивиране, което е в обществен интерес.

 

Ако молбата Ви е оправдана, ще изтрием вашите данни в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните.

 

*Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим Вашите нужди в максимален обем.

 

9.4. Право на ограничаване на обработването:

Във всеки момент Вие имате правото да поискате от нас да ограничим обработването на лични данни, отнасящи се за Вас. Това право можете да упражните при наличието на едно или повече от следните основания:

 

 • Смятате, че личните данни, които обработваме, не са точни – в тези случаи ние ограничаваме обработването на тези лични данни за определен период, който ще ни позволи да проверим тяхната точност;
 • Смятате или е установено безспорно, че обработването на лични данни е неправомерно, но въпреки това предпочитате данните да не бъдат изтривани, а само да бъде ограничено тяхното обработване;
 • Изисквате личните данни за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, макар и за ние да не се нуждаем от тези данни за целите на обработването;
 • Упражнили сте правото си на възражение и очаквате резултата от проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

В случаите, когато обработването е ограничено, ние имаме право да продължим да обработваме тези данни, с изключение на тяхното съхранение, единствено с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.

Във всички случаи ние ще Ви информираме преди отмяна на ограничаването на обработването.

 

Ние ще съхраняваме Вашите данни сигурно и няма да ги използваме, освен ако:

 • ни дадете вашето съгласие;
 • данните са необходими при правни искове;
 • данните се използват за защита на правата на друго лице;
 • използваните данни са от съображения от значителен обществен интерес.

 

Можем също така да откажем упражняването на това право на основанието, че искането ви е „явно неоснователно или прекомерно“, което означава, че ще количество ресурси непропорционално голямо спрямо потенциалните рискове или финансово непосилно за нас.

 

Ако искате да упражните своето право на ограничаване на обработването, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.venetamanolova.com, и ни посочите обработването на кои лични данни искате да ограничите, както и вашето име и данни за контакт.

 

Ако молбата ви е оправдана, ще ограничим обработването на вашите данни в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните. В някои случаи може да се наложи допълнително време за проучване до не повече от два месеца – в тези случаи, обаче, ще ви уведомим за забавянето спрямо първоначалния едномесечен период.

 

*Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

 

9.5. Право на преносимост:

В някои случаи Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Вие също така имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна.

 

Вие можете да упражните тези права в случаите, когато обработването се извършва по автоматизиран начин и на едно от следните основания:

 • Вашето съгласие или изрично съгласие или изпълнение на задължение по сключен между нас договор.

В случаите, когато това е технически осъществимо, Вие можете да получите пряко прехвърляне на личните данни от нас към друг администратор.

 

Правото на преносимост не може да бъде упражнено в случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.

Ако искате да упражните своето право на преносимост, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.venetamanolova.com, и ни уточните вашето искане и посочите вашето име и данни за контакт.

 

 1. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ДО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН:

Във всички случаи и независимо от наличието на други средства за защита на Вашите права, ако смятате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава принципите и разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните или други приложими нормативни актове, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни.

 

Повече информация за Комисия по защита на личните данни може да намерите тук: https://www.cpdp.bg    

Повече информация за това как може да подадете жалба до Комисия по защита на личните данни може да намерите тук: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6  

 

Данни за контакт с Комисия по защита на личните данни:

Адрес: гр. София, п.код 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: +359 (2) 91 53 518

Адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg

Въпреки това Ви съветваме да се свържете първо с нас по въпросите, които ви безпокоят във връзка с предоставяните от нас услуги.

 

 1. XI. СОЦИАЛНИ МЕДИИ:

Използваме социални медии и платформи, за да представяме нашата работа на широк кръг от лица чрез масово използвани съвременни канали за комуникация: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube и др.

На уебсайта www.venetamanolova.com. сме поставили електронни препратки към нашите профили в тези социални медии и платформи, но не поставяме техни „бисквитки“ на Вашия компютър (или други устройства) при зареждане на страниците през линк от нашия уебсайта.

Всяка социална медия/платформа има своя собствена политика по отношение на начина, по който обработват личните Ви данни, когато достъпите до техните сайтове. Ако, например, изберете да гледате един от нашите видеоклипове в YouTube, ще бъдете помолени за изрично съгласие да приемате поставянето на „бисквитки“ от YouTube или да се запознаете с тяхната политика за защита на личните данни и т.н. Ако имате някакви опасения или въпроси относно използването на личните ви данни, трябва внимателно да прочетете техните политики за защита на лични данни, преди да ги използвате.

 

Настоящата Политика е приета с решение на адвокат Венета Манолова – Драганова на 01.01.2021г.

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0