a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УПРАЖНЯВАНЕ НА СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ, ЕТ И ЕООД

Венета Манолова > Без категория  > СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УПРАЖНЯВАНЕ НА СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ, ЕТ И ЕООД

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УПРАЖНЯВАНЕ НА СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ, ЕТ И ЕООД

 

Всеки, който има своя идея рано или късно си задава въпроса как да превърне тази идея в бизнес.

Първата и най-важна стъпка е да определим подходящата правно – организационна форма.

КАК СЕ СЛУЧВА ТОВА?

За да си отговорим на този въпрос, ще разгледаме основните сходства и разлики между най-често използваните форми за организиране на бизнес идея, като поставим акцент върху:

  • Регистрация;
  • Отговорност пред трети лица;
  • Осигуряване;
  • Данъци;
  • Прекратяване / Заличаване;

Прилагам систематизирана сравнителна таблица, в която всичко изложено по-долу е посочено нагледно:

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА_СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ_ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ_ЕООД 2021

  1. УПРАЖНЯВАНЕ НА СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ:

За нашата първа категория, Законът за данъците върху доходите на физическите лица дава легално определение:

Лица, упражняващи свободна професия“ са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

1.1. Регистрация:

За да упражнявате своята дейност по този ред, е необходимо да притежавате съответната дипломна квалификация. В 7-дневен срок от започване на дейността, е необходимо да се регистрирате в регистър Булстат и съответната териториална дирекция на НАП, като подадете т.н. „заявление по образец“. Процедурата е лека и бърза.

1.2. Отговорност пред клиенти / кредитори:

При упражняването на свободна професия, отговорността, която носите е лична – т.е. отговаряте като физическо лице, с цялото си имущество. Но, важно е да знаете, че в зависимост от самата дейност, имате право да сключите професионална застраховка.

1.3. Осигуряване:

Задължително е да внасяте осигурителни вноски за следните осигурителни рискове: инвалидност поради общо заболяване, старост и за смърт. Задължителни са и вноските за здравно осигуряване.

По свое желание можете да се осигурявате за майчинство и общо заболяване. Този вид осигуровки Ви дават право да ползвате обезщетение за временна нетрудоспособност – т.н. болничен.

Осигурителните вноски се декларират и внасят ежемесечно до 25-то число, като плащането е за предходния месец.

Повече по темата, тук: https://www.nssi.bg/benefits/insurance/1913-singlel

1.4. Данъци:

Тук отново ще подчертая, че данъчното облагане зависи от вида на дейността, която ще упражнявате.

а/ Ако упражнявате патентна дейност, преди започване на дейността трябва да подадете Декларация за патент по чл. 61 от Закона за местните данъци и такси в съответната община (тази декларация се подава ежегодно до 31-ви януари:  https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/patenten-danak )

б/ Когато дейността не е патентна, се дължат данъци по ЗДДФЛ. Тогава за първите три тримесечия на годината до края на месеца, последващ месеците, за които се отнася се подава Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, с която се декларира и плаща авансов данък върху реално придобития доход през съответното тримесечие. Размерът на данъка е 10%. Определя се след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността и платените през тримесечието осигуровки. Нормативно признатите разходи са 25 %, а ако сте журналист или деец на науката, културата или образованието – 40%.

1.5. Прекратяване:

Осъществява се чрез подаване на декларация по образец към съответното териториално поделение на Националната агенция по приходите.

*Още по темата за упражняване на дейност като свободна професия, може да намерите на официалния сайт на НАП:

https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/godishen-danak-varhu-dohdite/svobodni-profesii

 

  1. ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ:

2.1. Регистрация:

По закон, като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Не се изисква минимален капитал, регистрацията се извършва чрез подаване на утвърден комплект документи в Търговския регистър.

2.2. Отговорност:

Едноличният търговец носи отговорност като физическо лице с личното си имущество.

2.3. Осигуряване: Едноличният търговец също се осигурява като самоосигуряващо се лице, като минималният осигурителен доход за 2021г. е в размер на 650 лв., освен ако не е за регистриран като земеделски стопанин и тютюнопроизводител, в който случай сумата е 420 лв.

2.4. Данъци:

а/ В зависимост от вида дейност, едноличният търговец може да бъде задължен да заплаща Патентен данък, така както разгледахме по-горе при свободните професии.

б/ Стопанската дейност на едноличния търговец се облага с данъчна ставка в размер на 15 % на годишна база.

2.5. Прекратяване:

Процедурата е сравнително лека и бърза, изисква се предварително уведомяване на НОИ и НАП, след което получените удостоверения се прилагат към заявлението за заличаване в Търговския регистър.

 

  1. /ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ :

През последните години това е най-предпочитаната правна форма за организиране на бизнес и основната причина за това е ограничената до размера на капитала отговорност.

3.1. Регистрация:

Регистрацията на дружеството се извършва в Търговския регистър след входиране на утвърден по закон комплект документи. Производството по вписване е доста бързо и отнема около 5 дни.

3.2. Осигуряване:

Вариантите за осигуряване са два:

а/ Като самоосигуряващо се лице – така както разгледахме в случаите по-горе;

б/ Като управител по договор за управление – в този случай, минималният осигурителен праг се определя от икономическата дейност на дружеството и квалификационни групи професии.

3.3. Данъци:

Когато работите с ООД / ЕООД дължите заплащане на корпоративен данък в размер на 10% (по ЗКПО). Данъчната основа на този данък е печалбата, следователно ако през годината дружеството няма генерирана печалба, той не е дължим.

В допълнение на това, ако желаете част от печалбата да се Ви се изплати като доход под формата на дивидент, ще дължите още 5% данък дивидент върху сумата, която се изплаща (по ЗДДФЛ).

ВАЖНО: Когато сте избрали да развивате бизнеса си по този начин, трябва да разграничавате приходите на фирмата, от личните доходи. Противното бързо може да доведе до декапитализиране на дружеството и множество финансови проблеми.

3.4. Прекратяване / заличаване:

а/ Прекратяването на дейността на ЕООД или ООД не е равнозначно на закриване на фирма. Всяко търговско дружество може да преустанови дейност, но да продължи да съществува като юридическо лице. В този случай, фирмата остава регистрирана в Търговския регистър. Макар и да не извършва дейност, фирмата ще трябва да изготвя и подава различни данъчни и счетоводни документи.

б/ За да бъде заличено от търговския регистър едно ЕООД или ООД трябва да се проведе процедура по ликвидация.

Прилагам систематизирана сравнителна таблица, в която описаното по-горе е посочено нагледно:

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА_СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ_ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ_ЕООД 2021

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0