a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

НАЙ-ВАЖНИТЕ СТЪПКИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

Венета Манолова > Без категория  > НАЙ-ВАЖНИТЕ СТЪПКИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

НАЙ-ВАЖНИТЕ СТЪПКИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

В контекста на темата за #кариернапромяна и реализиране на бизнес идея, в днешното изложение ще разгледаме най-важните стъпки, документи и договори, с които трябва да се запознаем и да планираме, преди да стартираме своята дейност.

Когато говорим за #правнапревенция , често разглеждаме най-негативния сценарий и изследваме случая „отзад – напред“, за да неутрализираме потенциалния проблем в зародиш.

В този смисъл, най-честите „лоши сценарии“ включват:

  1. Налагане на санкции от административни органи :

Тук на първо място трябва да акцентираме на това, че независимо с каква дейност сме избрали да се занимаваме, ние подлежим на определен регулаторен режим от страна на Държавата и съответните административни органи. Нашата първа задача, когато сме избрали да реализираме своята бизнес идея е, да се запознаем кои са контролните органи, в чийто обсег попадаме.

В най-честия случай, това са Националната агенция по приходите – независимо дали попадате в обхвата на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (вж. сравнителната таблица от предходната тема:  https://venetamanolova.com/sapostavka-mezhdu-uprazhnyavane-na-svobodna-profesiya-et-i-eood/), Закон за корпоративно подоходно облагане, Закон за данък добавена стойност и др.; Инспекция по труда; Национален осигурителен институт; Българска агенция по безопасност на храните; Регионална здравна инспекция; Комисия за защита на личните данни; Комисия за защита на потребителите; Комисия за защита на конкуренцията; Патентно ведомство на Република България и мн.др.

На второ място, трябва да определим дали дейността ни попада в лицензионен, разрешителен или уведомителен режим. В България действа Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, чиято цел е да улесни и насърчи предприемачеството, като се акцентира повече на последващия контрол, за сметка на предварителния. Това обаче, за всеки от нас означава, че ние трябва предварително да се запознаем в коя точно правна рамка попада нашата дейност и да се подготвим за евентуални проверки с всички изискуеми документи – в това число, но не само: разрешителни, декларации, заявления за регистрация, уведомления, лицензи и мн. др.

  1. Неизпълнение по договори за кредит:

Когато стартираме свой бизнес проект често се налага да получим определено външно финансиране. Общоприетото вярване е, че договорите за кредит се правят по „стандартна бланка“ и не подлежат на корекции. Това не е правилно и не трябва да бъде практика. Договорът за кредит в своята същност е двустранен – всяка от страните има своите права и задължения и поражда действие спрямо тяхната воля.

Моят съвет към Вас е никога да не подписвате договор, в който има нещо смущаващо или неясно за Вас. В повечето договори има включена клауза, с която кредитополучателят декларира, че е запознат с цялото съдържание на договора, разбира го и го приема – бихте ли подписали, ако това не е така?

  1. Влошаване на отношенията с партньор / съдружник;

Третата хипотеза е изключително често срещана. Винаги обяснявам на моите клиенти, че дружественият договор (тогава, когато работим с ООД) не е просто формален документ за регистрация в Търговския регистър. Както личи от наименованието му, този договор урежда отношенията между съдружниците в общата им дейност.

Ако държите да запазите добрите си отношения със своя парнтьор (независимо дали сте съдружници по смисъла на Търговския закон или просто влагате общи усилия да реализирате своя идея), моят съвет е тези отношения да бъдат скрепени писмено – без значение дали ще наречете това договор, споразумение, правилник за дейността или др.

  1. Влошаване на отношенията с клиент / доставчик / изпълнител;

Винаги когато изготвям стартов пакет документи за мои клиенти, вярвам, че тези документи (бланки, писма, договори) трябва да носят послание, трябва да бъдат индикатор на конкретния бранд. По този начин, Вие предварително заявявате пред своите клиенти, че във Вашата дейност има правила, ред и отговорност.

Аналогично, независимо от отношенията, които имате с Ваш бизнес партньор, моят съвет е, те винаги да бъдат писмено уточнени. Тук не гледаме на писмената кореспонденция като доказателство за евентуални съдебни претенции, а напротив – гледаме на това като средство за уточняване, изясняване на права, задължения и отговорности.

  1. Влошаване на отношенията със служител:

В Ден 1 от инициативата „Предай нататък“ – Правна помощ ЗА кариерна промяна, разгледахме трудовия договор от гледна точка на служителя. Но в много от случаите сме поставени от другата страна, в качеството на работодател. Кодексът на труда изчерпателно посочва всички необходими документи за стартиране / прекратяване на трудово правоотношение и съответното уведомяване в НОИ.

Моят съвет към работодателите е, да обърнат специално внимание на длъжностната характеристика на своите служители, както и вътрешните правила за работа. И още веднъж – не работете „по бланка“. Работете със свои персонализирани документи, които познавате.

  1. Влошаване на отношенията с брачен партньор:

Често се случва отношенията в семейството да се обтегнат заради конкуриране между личните и служебни задължения. Затова в тази хипотеза ще разгледаме правата на съпрузите в режим на семейна имуществена общност (СИО) спрямо „бизнес постиженията“ на другия.

Тук е важно да отбележим, че законът изключва от обхвата на имуществената общност вещните права придобити от съпруг – едноличен търговец по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в търговското му предприятие. Тоест, когато работите като едноличен търговец, то придобитото от Вас, вследствие на търговската Ви дейност е лична собственост и презумпцията за съвместен принос е изключена.

По същия начин стои въпросът и с дяловото участие на съдружник с неограничена или ограничена отговорност – то е изключено от съпружеската имуществена общност. Правата по дялово участие са лични и не могат да бъдат прехвърляни, без съгласието на останалите съдружници. Възможно е другият съпруг да има принос в придобиването им. Този принос не се предполага и следва да бъде доказан.

В резюме, съпругът-нетърговец има право да претендира ЧАСТ от паричната равностойност на конкретно определени имущества, ако успее да докаже принос, като стойността на тези имущества се определя не към момента на придобиването им, а към момента на прекратяване на брака или началото на фактическата раздяла, респ. към деня на предявяване на иска.

Брачните отношения са сложни и комплексни, и неслучайно през последните години все повече навлиза практическото приложение на брачния договор, с който съпрузите могат в най-висока степен да уредят имуществените си отношения.

Ако имате нужда от професионална консултация, по която и да е от описаните по-горе хипотези, можете да се свържете с мен на телефон: 0883388011, имейл: venetta.manolova@gmail.com.

А повече информация за #правнапревенция ще намерите тук:

Правна превенция

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0