a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

КЛАУЗА ЗА ФОРСМАЖОР?

Венета Манолова > Безплатни материали  > КЛАУЗА ЗА ФОРСМАЖОР?

КЛАУЗА ЗА ФОРСМАЖОР?

Само допреди няколко месеца клаузата за „форсмажор“ звучеше твърде абстрактно и много от хората (вкл. търговци с дългогодишен опит) считаха включването й за излишно и утежняващо съдържанието на самия договор. В действителност, добре формулираната договорна клауза може да конкретизира всички обстоятелства, при които за страните се изключва отговорност при невиновно неизпълнение.
‼️‼️‼️ВАЖНО:‼️‼️‼️
В случай, че във Вашия договор не е предвидена клауза за форсмажор, Вие можете да се позовете на възникналите извънредни обстоятелства и по силата на закона, но при наличие на съответните предпоставки.
⚖️⚖️⚖️
1. Съгласно българското законодателство, т.н. „форсмажор“ е разписан за ТЪРГОВЦИ в чл. 306 от Търговския закон и легалният термин е „непреодолима сила“.
2. Когато НЕ СЕ касае за търговска сделка, чл. 81 от Закона за задълженията и договорите посочва, че длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина.
‼️‼️‼️ВАЖНО:‼️‼️‼️
1. По отношение на търговските отношения, съдебната практика приема, че търговците НЕ МОГАТ да се позовават на форсмажор при възникнала неплатежоспособност. Състоянието „неплатежоспособност” за един търговец не може да се приеме, че е непредвидимо, респективно непредотвратимо събитие. Влошаването на финансовото състояние обхваща продължителен период от време и може да бъде избегнато с предприемане на съответните финансови мерки за икономия. Непреодолимата сила предполага качеството „извънредност”, което не е характерно за състоянието на неплатежоспособност на търговеца.
2. Законът изрично посочва, че в облигационните отношения обстоятелството, че НЕ разполагате с парични средства за изпълнение на задължението, НЕ ВИ ОСВОБОЖДАВА от отговорност.
‼️‼️‼️ВАЖНО:‼️‼️‼️
За да се позовете на форсмажор / непреодолима сила:
1. Непредвидените обстоятелства трябва да са възникнали СЛЕД сключване на договора!
2. До възникване на непредвидените обстоятелства трябва ДА СТЕ БИЛИ ИЗРЯДНИ спрямо кредитора си!
– Ако вече сте били в ЗАБАВА ⏰⏰⏰ преди възникване на извънредните обстоятелства, не можете да се позовавате на форсмажор!
3. Позоваването на форсмажор става с ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ до другата страна!📧📧📧
– Ако не можете да изпълните задълженията си по договор, поради наложените извънредни мерки, е необходимо ПИСМЕНО да уведомите другата страна като опишете в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.✍️✍️✍️
В случай, че НЕ УВЕДОМИТЕ другата страна за възникналата ситуация (независимо от факта, че е публично известно и наложено в национален мащаб), Вие дължите обезщетение за настъпилите от това вреди.
4. Трябва да е налице причинно – следствена връзка между неизпълнението и непреодолимата сила.
5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения СЕ СПИРА!❌❌❌
6. И двете страни по договор с клауза за форсмажор, имат право ДА ПРЕКРАТЯТ ДОГОВОРА, в случай, че срокът на непреодолимата сила трае толкова, че страните да загубят интерес от изпълнението на задълженията, поети със самия договор.
‼️СЕРТИФИКАТ ЗА ФОРСМАЖОР:‼️
1. Сертификатът за форсмажор е документ за ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ за неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка (поето към български или чуждестранен партньор), причинено от непреодолима сила и може да Ви спести заплащането на неустойки. 💰💰💰
2. Непреодолима сила могат да бъдат пожари, природни бедствия, аварии, войни, земетресения, ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ЗАБРАНИ, стачки и др.
3. В България сертификати за форсмажор се издават на търговците от Българската търговско-промишлена палата въз основа на писмена молба и заплащане на съответната (немалка) такса. От своя страна, сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство от международните арбитражни институции.⚠️
📩📩📩
За повече информация или нужда от професионално консултиране, както и при необходимост от изготвяне на договор, споразумение за неговата промяна, прекратяване, разваляне, можете да се свържете с мен на посочените в страницата имейл и телефон.

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0