a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ КОГАТО ЗАПОЧВАМЕ / НАПУСКАМЕ РАБОТА?

Венета Манолова > Без категория  > КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ КОГАТО ЗАПОЧВАМЕ / НАПУСКАМЕ РАБОТА?

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ КОГАТО ЗАПОЧВАМЕ / НАПУСКАМЕ РАБОТА?

В първата тема от инициативата на кариерния консултант Лили Георгиева ( https://lilliegeorgieva.com ): „Предай нататък“ – Правна помощ ЗА кариерна промяна, ще обърнем внимание на трудовия договор от практическа гледна точка.

Всеки от нас се е срещал с трудовия договор. Затова няма да говорим за основните реквизити в него, а ще наблегнем на някои заблуди, в които много клиенти вярват, и които често са спирачка по пътя към промяна.

  1. РАВНОПОСТАВЕНОСТ:

Започвам с това, че основен принцип заложен в Кодекса на труда, е принципът за равнопоставеност – но тук не говорим единствено за равни права при подбор на кадри, а за равнопоставеност между страните в един трудов договор. Тоест, независимо, че разговорно назоваваме своя работодател (или ръководител) „шеф“, „началник“, то в трудовото правоотношение всички сме равни и имаме своите права, които ни защитават. Затова когато нещо в рамките на нашето трудово правоотношение ни смущава, задължително трябва да отстояваме позицията си и да потърсим правата си. Но това може да случи единствено ако познаваме детайлно трудовия договор, който сме ПОДПИСАЛИ.

  1. СЪДЪРАЖНИЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР:

Тук е важно да отбележим, че съдържанието на трудовия договор се разделя на:

ЗАКОНОВО – Законовото съдържание е това, което е указано пряко от закона и задължително се включва в договора. Законовите разпореждания не могат да бъдат променяни или отменяни.

и

ДОГОВОРНО – именно тук са спецификите и детайлите, които много клиенти пропускат да прочетат, и които в последващ момент се явяват психологическа спирачка да напуснат.

ПРИМЕР: Често в корпоративния сектор дружествата заимстват чуждестранни законодателни клаузи, които нямат приложение в България и се използват главно за психологическо въздействие върху служителите. Една от тази практики е забраната служителят да работи в конкурентна фирма за определен период от време след прекратяване на договора, към което задължение е скрепена и солидна неустойка. Такива клаузи са абсолютно незаконни и няма правна възможност да бъде ангажирана такава отговорност на лицето.

* По друг начин стоят нещата с клаузите за конфиденциалност, авторски права и др., но при всички случаи – важно е точно как е формулиран текстът.

  1. ОСНОВАНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ / ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Когато намерим нова работа, често ентусиазмът от това, че сме успели да преборим конкуренцията замъглява трезвата ни преценка и неглижираме важни детайли, които са (или НЕ са) заложени в трудовия ни договор, и които трябва да договорим с работодателя точно така, както сме договорили и заплатата си. Много клиенти смятат, че подписването на трудов договор е рутинна стъпка в края на дълго водени интервюта, но от гледна точка на моята практика именно там трябва да насочим най-много усилия, защото договорът регламентира водените в процеса на интервютата преговори.

СЪВЕТ: Никога не подписвайте документ, в който са цитирани членове от закона без да е посочен съответния текст. В повечето случаи трудовите договори, както и заповедите за освобождаване се изготвят по „бланка“ и в основание се вписва конкретен член от Кодекса на труда. Трябва да знаете, че Кодексът на труда е устроен по доста сложен начин и към всеки член има множество алинеи и точки, които препращат към други текстове (на принципа на „книга – игра“, ако ги помните), така че когато подписвате било то трудов договор, споразумение за прекратяване, заповед за освобождаване с или без предизвестие, задължително трябва да знаете какво точно стои зад конкретните цифри, които са посочени там.

  1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

а/ ТРУДОВ ДОГОВОР И УВЕДОМЛЕНИЕ ДО НАП:

След като вече сме договорили условията по трудовия договор, ПРЕДИ постъпването ни на работа, работодателят трябва да ни предостави екземпляр от сключения трудов договор, подписан от ДВЕТЕ страни, както и копие от заверено уведомление до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

ВАЖНО: Работодателят НЯМА право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави тези документи.

б/ ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

При сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да Ви предостави длъжностна характеристика, а Вие трябва да се подпишете, за да удостоверите връчването. Длъжностната характеристика конкретизира ОБЕМА и кръга на ИЗИСКВАНИЯТА към Вас за изпълнение на длъжността, Вашите трудови функции и задължения. Моля, не подписвайте бланкетна длъжностна характеристика – поискайте в нея да се впише всичко това, което сте коментирали предварително.

ВАЖНО:

Законът изрично регламентира случаите, в които работодателят може да променя обема от работа и условията на трудовия договор. Заложеното в длъжностната характеристика може да се изменя само писмено. Неслучайно, ако работодателят Ви възложи да изпълнявате допълнителна работа, която е извън длъжностната Ви характеристика, имате право на допълнително възнаграждение.

в/ ТРУДОВА КНИЖКА:

Трудовата книжка е изключително важен документ, тъй като тя представлява своеобразна „трудова биография“ на работника или служителя и е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата Ви дейност. Честа практика е трудовите книжки да се съхраняват при работодателя, което е ГРЕШНО.

ВАЖНО: По закон, задължението за съхраняване и предоставяне на трудовата книжка е на служителя, а задължението на работодателя е да извършва съответните вписвания (напр. основание за назначаване / прекратяване, изплатени обезщетения, запорни съобщения по чл. 512, ал. 4 от ГПК и др.).

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ: Работодателят Ви дължи обезщетение в размер на брутното Ви трудово възнаграждение, в случай, че след прекратяване на трудовия договор, неправомерно е задържал трудовата Ви книжка?

  1. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО:

Отправям предизвикателство към Вас – намерете и подредете документите, за които говорихме днес: трудов договор, длъжностна характеристика, приложения, допълнителни споразумения и трудова книжка.

* Често се случва служителят да не разполага с екземпляр за себе си (не са му дали, не го е взел или го е загубил през годините).

Имате право да изискате от работодателя (HR отдел, счетоводство или както е организирана самата компания) да Ви предостави копие.

 ВАЖНО:

  1. Разгледайте ги внимателно. Прочетете ги. Проверете дали има нещо, което не Ви е ясно, обърква Ви, притеснява Ви.
  2. Ако имате нужда от моята помощ, можете да ми се обадите на 0883388011, да ми пишете на: venetta.manolova@gmail.com
Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0