a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ В НАШИЯ САЙТ?

Венета Манолова > Без категория  > КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ В НАШИЯ САЙТ?

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ В НАШИЯ САЙТ?

Все повече бизнеси позиционират дейността си онлайн. Особено в условията на епидемиологична обстановка и регулярно налагане на изолационен режим, масовата практика на всички търговци и предприемачи е да създадат свой онлайн магазин, който да ги свързва с клиентите им.

КАКВА Е ПРАВНАТА ФУНКЦИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ?

Много клиенти считат, че общите условия са само бланкетен текст, който могат да копират от интернет и да приложат в своя сайт. Друга масова практика е да разчитат, че уеб-дизайнерът, който изработва сайта може да публикува някакви общи условия, с които разполага от предходен проект.

И двете вярвания са грешни и сега ще развенчаем причините:

  1. ДОГОВОР:

На първо място, общите условия в своята същност са ДОГОВОР. Това е Вашият договор с Вашите клиенти. По смисъла на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, това е „договор, сключен от разстояние“. Именно там е мястото да вложите цялата си енергия, време и ресурси, за да имате спокойствието и сигурността, че Вашите общи условия защитават в максимална степен правата Ви.

  • Законодателят е създал ОБЩ РЕЖИМ за общите условия, приложим към частноправните отношения, чиято уредба е заложена в чл. 16 от Закона за задълженията и договорите. Тези правила имат общ характер и се прилагат субсидиарно, доколкото липсва уредба в търговското право и правото за защита на потребителя.
  • СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА са въведени за общите условия, приложими към търговските сделки (в чл. 298 от Търговския закон и в чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията), предвиждащ уеднаквяване на общите условия за лицата, които ги предлагат;
  • В допълнение на това, регламентация относно общите условия откриваме и в Общностното право във връзка с потребителските договори при общи условия, като в Директива 93/13/ЕС от 05.04.1993 г. са установени критериите, по които се преценява дали съдържанието на общите условия не обхваща порочни клаузи, нарушаващи принципа на равнопоставеността. 
  1. СЪДЪРЖАНИЕ:

На първо място общите условия трябва да бъдат съобразени с конкретната дейност, която се упражнява и съответните контролни органи, с чиито изисквания трябва да бъде съобразена.

Задължителни реквизити:

2.1. Наименование, информация и контакти за търговеца / доставчика на услуги / стоки;

2.2. Информация за стоките и услугите, които предлагате;

2.3. Информация за размера, заплащането и разпределянето на транспортните разходи (ако има такива);

2.4. Информация за предявяване на рекламация;

2.5. Информация (и формуляр) за ОТКАЗ от договора, сключен от разстояние;

Законът за защита на потребителите залага общото правило, че потребителят има право да се откаже от договора от разстояние в 14-дневен срок, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, (с изключение на транспортните разходи, предвидени в закона) .

ВАЖНО: Това е един от най-важните раздели от Вашите общи условия – именно тук трябва много ясно да се разграничат видовете дейности, които предлагате, защото от това зависи считано от кой момент започва да тече 14-дневният срок за ОТКАЗ: от момента на сключване на договора или от момента на доставка на стоките, като тук има и допълнителни условия във връзка с броя на поръчките, стоките и партидите (съгл. чл. 50 от ЗЗП).

2.6. Условия за защита и съхранение на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

2.7. Условия за защита на интелектуалната собственост:

Това също е ключов момент при изготвянето на общи условия, защото именно тук се залага отговорността на нарушителите при евентуална злоупотреба от страна на трети лица (по отношение на търговска марка върху домейна, авторско право върху съдържанието ( текстова част, изображения, дизайн, бизнес модели и др.).

2.8. Информация за мерките против т.н. „фишинг“:

Тази клауза е особено важна в случаите, в които сайтът оперира с електронни платежни инструменти (напр. ePos). Необходимо е клиентът да е запознат дали и как се съхраняват негови конфиденциални банкови данни.

  1. УВЕДОМЯВАНЕ:

Както споменах и по-горе, не е достатъчно просто да публикувате текст с наименование „общи условия“ в сайта си. За да произведат своето действие, общите условия трябва да бъдат сведени до знанието на клиента / потребителя и той ги е приел.

ВАЖНО: Тогава когато упражняваната дейност подлежи на лицензионен режим, то наред с другите изисквания е необходимо изготвените общи условия да бъдат съгласувани и одобрени от съответния административен орган преди издаването на лицензията.

  1. ПРИЕМАНЕ:

Третият важен елемент от прилагането на общи условия е приемането им от клиента / потребителя с оглед действителността на сключения договор. Законът регламентира писмено приемане, но когато говорим за електронна търговия, следва да уточним, че тълкуването е разширително и се възприема не само като подписано на ръка, но и като отбелязване по електронен път (например чрез натискане на надпис, че е запознат с общите условия). В този случай общите условия ще се прилагат, дори и получателят да не ги е прочел в действителност.

  1. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

Както при сключването, така и при изменението, поначало се изисква съгласието и на двете страни.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Когато говорим за договори с продължително изпълнение (например договори за кредит, лизинг, наем и др.)  законът предвижда, че изменението на общите условия ще има сила за насрещната страна, само ако тя е била надлежно уведомена и НЕ ГИ Е ОТХВЪРЛИЛА писмено в дадения й ДОСТАТЪЧЕН срок за това.

ВАЖНО: В случай, че в предходната хипотеза е изразено несъгласие, договорът остава със своето първоначалното съдържание, а не се прекратява.

* В контекста на електронната търговия, се прилага правилото за уведомяване на клиента за извършените промени, като задължително остава условието за приемане при последваща поръчка.

Настоящата статия не представлява правна консултация и не претендира изчерпателност!

В случай, че имате нужда от професионална консултация и изготвяне на общи условия за електронен магазин, можете да се свържете с мен на тел.: 0883388011 или на имейл: venetta.manolova@gmail.com

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0